Producent leków weterynaryjnych

tel.: +48 81 445 23 00
|
e-mail:
Po ludzku do zwierząt

Produkty

Znajdujesz się tutaj: Strona główna / Produkty / Enizol®

Enizol®

Koncentrat do sporządzania roztworu przeznaczonego do zwalczania grzybów z rodzaju Aspergillus, 

Candida, Microsporum w najbliższym środowisku bytowania zwierząt.

Przeznaczenie produktu: Produkt biobójczy przeznaczony do zwalczania grzybów w najbliższym środowisku bytowania zwierząt tj.: wylęgarniach drobiu, fermach drobiu, fermach królików, oborach, stajniach, pomieszczeniach dla psów, kotów oraz zwierząt laboratoryjnych. Może służyć także do dezynfekcji zagrzybionej ściółki, materiałów gniazdowych, narzędzi, uprzęży, składów, kontenerów, ciężarówek, ładowni statków przeznaczonych do transportu zwierząt, klatek, kojców, koszy, siodeł itp.

Zawiera: imazalil (enilkonazol) [CAS 35554-44-0] zaw. 150 g/1000 ml; Marlipal 31/90 [CAS 68439-54-3], fenylometanol [CAS 100-51-6].

Stosowanie: Zabieg wykonuje się metodą mgławicowania lub oprysku po uprzednim starannym mechanicznym oczyszczeniu powierzchni.

Roztwór do stosowania: rozcieńczyć koncentrat Enizol w wodzie w stosunku 1:100; zalecana temperatura wody 45°C.

Dawkowanie: Stosuje się 20 mg enilkonazolu na 1 m² powierzchni tj. oprysk – 1l sporządzonego roztworu na 75 m2; mgławicowanie – 1l sporządzonego roztworu na 300 m3. W przypadku pomieszczeń mocno zagrzybionych przeprowadza się mgławicowanie roztworem 50 mg enilkonazolu na 1 m² powierzchni tj. oprysk – 1l sporządzonego roztworu na 30 m2; mgławicowanie – 1l sporządzonego roztworu na 120 m3. Zabiegi mgławicowania należy powtarzać przez co najmniej 4 tygodnie, każdorazowo przed lęgiem i po wyjęciu piskląt – w przypadku ferm drobiu. W przypadku pozostałych ferm – dwa razy w tygodniu przez kolejne 3 tygodnie. Niezbędny czas wentylacji pomieszczenia po zabiegu wynosi 3h.

Ostrzeżenia: unikać bezpośredniego kontaktu preparatu ze skórą i błonami śluzowymi – a w razie kontaktu obficie spłukać wodą. Dokładnie umyć ręce po użyciu.

Hasło ostrzegawcze dotyczące koncentratu: Uwaga

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia,

 

KONCENTRAT: Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa szkodliwie w następstwie wdychania. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania,

KONCENTRAT: Chronić przed dziećmi. Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Dalej płukać. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi i regionalnymi. Podczas stosowania preparatu należy stosować odzież ochronną.

Pierwsza pomoc (dotyczy koncentratu): Osoby udzielające pierwszej pomocy powinny posiadać rękawiczki medyczne. Poszkodowaną osobę wyprowadzić na świeże powietrze. Ułożyć w pozycji leżącej. Jeśli poszkodowany nie oddycha, zastosować sztuczne oddychanie. Poszkodowanej osobie podawać środki pobudzające ośrodek oddechowy. Utrzymywać drożność dróg oddechowych. Nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą. Dać do wypicia 2-3 szklanki wody. Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody. Założyć opaskę higieniczną chroniąc przed światłem. Zdjąć zanieczyszczone ubranie. Zmyć mydłem i dużą ilością wody. W każdym przypadku zasięgnąć porady medycznej. Przedstawić lekarzowi kartę charakterystyki koncentratu i roztworu roboczego.

Postępowanie z odpadami: Zużyte opakowania i odpady produktu dostarczać do uprawnionych do ich przerabiania przedsiębiorstw. Nie wprowadzać do kanalizacji, wód powierzchniowych i ścieków.

 

Przechowywanie i transport: Przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w temperaturze od +5C do +25C, z dala od ognia. Unikać przemrożenia. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i silnych źródeł ciepła. Przechowywać z dala od materiałów utleniających. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

 

Ilość produktu w opakowaniu: 1l.

 

Trwałość: 36 miesięcy od daty produkcji.

 

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 2374/05.

 

Podmiot odpowiedzialny:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VET-AGRO Sp. z o.o.

20-616 Lublin, ul. Gliniana 32

tel.: +48 81 445 23 00, fax: +48 81 445 23 20

e-mail: vet-agro@vet-agro.pl, www.vet-agro.pl

 

Numer serii:

Data ważności:

Zastosowanie:
BydłoTrzodaOwceDróbKotyPsyKonie
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij