CITRAMOX® 1000

Proszek do podania w wodzie do picia dla kur, indyków, kaczek i świń

Substancja czynna: Amoksycylina 871,2 mg (co odpowiada 1000 mg amoksycyliny trójwodnej)

Gatunek:

Opakowanie:
1 kg

Lokalny przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego:
VET-AGRO TRADING Sp. z o.o., ul. Mełgiewska 18, 20-234 Lublin

Wskazania
Kury, indyki, kaczki:
 • Leczenie infekcji wywołanych przez bakterie wrażliwe na amoksycylinę.
Świnie:
 • Leczenie pasterelozy.

Podanie w wodzie do picia:

Kury:
 • 15 mg produktu/kg m.c./dzień przez 3 dni lub w ciężkich przypadkach 5 dni
Kaczki:
 • 20 mg produktu/kg m.c./dzień przez 3 dni
Indyki:
 • 15-20 mg produktu/kg m.c./dzień przez 3 dni lub w ciężkich przypadkach 5 dni
Świnie:
 • 20 mg produktu/kg m.c./dzień przez 5 dni

Sugerowane dawkowanie do wody:

 • 1 kg/2500-3400 litrów wody*

* Sugerowane dawkowanie do wody: do szczegółowych wyliczeń należy wziąć pod uwagę wiek zwierząt, ilość spożywanej paszy, rodzaj i wielkość produkcji, temperaturę otoczenia oraz sposób utrzymania.

Należy przygotować roztwór ze świeżą wodą do picia bezpośrednio przed podaniem. Woda zawierająca produkt leczniczy, która nie zostanie zużyta w ciągu 24 godzin od przygotowania powinna zostać usunięta i zastąpiona świeżą.

Tkanki jadalne:

Kury:
 • 1 dzień
Kaczki:
 • 9 dni
Indyki:
 • 5 dni
Świnie:
 • 2 dni

Produkt niedopuszczony do stosowania u ptaków produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi. Nie stosować na 3 tygodnie przed rozpoczęciem okresu nieśności.

Nie stosować u koni, królików, kawii domowych, chomików, myszoskoczków i innych małych ssaków roślinożernych. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na penicyliny i inne antybiotyki ß-laktamowe. Nie stosować u zwierząt z chorobami nerek w tym z anurią i oligurią.

Brak.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:

Produkt leczniczy weterynaryjny nie jest skuteczny przeciwko organizmom produkującym ß-laktamazy. Amoksycylina wykazuje oporność krzyżową z innymi penicylinami, szczególnie z aminopenicylinami.

Świnie: pobieranie leku przez zwierzęta może być zmienione w wyniku choroby. W przypadku zmniejszonej ilości przyjmowanej wody, zwierzęta powinny być leczone drogą pozajelitową. Produkt powinien być stosowany zgodnie z obowiązującymi, krajowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi stosowania antybiotyków. Stosowanie produktu powinno opierać się na badaniach antybiotykowrażliwości materiału pobranego od leczonych zwierząt. Jeśli jest to niemożliwe, terapia powinna być oparta na informacji określającej lokalną (regionalną, na poziomie gospodarstwa) sytuację epidemiologiczną dotyczącą lekowrażliwości docelowych bakterii. Stosowanie produktu niezgodnie z podanymi zaleceniami może prowadzić do zwiększenia występowania bakterii opornych na amoksycylinę i zmniejszenia skuteczności leczenia amoksycyliną.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:

Penicyliny i cefalosporyny mogą być przyczyną wystąpienia reakcji nadwrażliwości (alergii) w wyniku iniekcji, wdychania, spożycia lub kontaktu ze skórą. Obserwuje się krzyżowe reakcje nadwrażliwości między penicylinami a cefalosporynami. Reakcje alergiczne na te substancje w rzadkich przypadkach mogą mieć ciężki przebieg. Osoby o znanej nadwrażliwości na substancję czynną, lub które miały zalecenie aby nie pracować z tą substancją, powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym. Aby uniknąć narażenia podczas stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego należy postępować z wielką ostrożnością i brać pod uwagę wszystkie zalecenia. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów po kontakcie z produktem, takich jak wysypka, należy zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. Obrzęk twarzy, warg, oczu, jak również trudności w oddychaniu są poważniejszymi objawami wymagającymi natychmiastowej interwencji medycznej. Unikać wdychania pyłu. Nosić jednorazową półmaskę oddechową zgodną z europejską normą EN149 lub stosować wielorazową maskę oddechową zgodną z normą europejską EN140 z filtrem zgodnym z EN143. Podczas przygotowywania i podawania wody zawierającej produkt leczniczy weterynaryjny, należy nosić rękawice. Po stosowaniu produktu lub wody zawierającej produkt leczniczy weterynaryjny, należy umyć narażoną na kontakt skórę. Po użyciu umyć ręce.

Penicyliny i cefalosporyny mogą być przyczyną wystąpienia reakcji nadwrażliwości, które w rzadkich przypadkach mogą mieć ciężki przebieg.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:

 • bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane);
 • często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt);
 • niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt);
 • rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt);
 • bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty).
Podmiot odpowiedzialny:  Laboratorios Karizoo S.A.
Polígono Industrial La Borda Mas Pujades, 11-12, 08140  Caldes de  Montbui, Barcelona, Hiszpania
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 2614/17 Data charakterystyki: 24.09.2019 r.

 

Dokumenty do pobrania