CITRAMOX® 500

Proszek do podania w wodzie do picia dla kur, indyków, kaczek i świń

Substancja czynna: Amoksycylina 436 mg (w postaci 500 mg amoksycyliny trójwodnej)

Gatunek:

Opakowanie:
1 kg

Lokalny przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego:
VET-AGRO TRADING Sp. z o.o., ul. Mełgiewska 18, 20-234 Lublin

Wskazania
Kury, indyki, kaczki i świnie:
 • Leczenie infekcji wywołanych przez bakterie wrażliwe na amoksycylinę.
Świnie:
 • Leczenie pasterelozy.

Podanie w wodzie do picia:

Kury:
 • 30 mg produktu/kg m.c./dzień przez 3 dni lub w ciężkich przypadkach 5 dni
Kaczki:
 • 40 mg produktu/kg m.c./dzień przez 3 dni
Indyki:
 • 30-40 mg produktu/kg m.c./dzień przez 3 dni lub w ciężkich przypadkach 5 dni
Świnie:
 • 40 mg produktu/kg m.c./dzień przez 5 dni

Sugerowane dawkowanie do wody:

 • 1 kg/1250-1700 litrów wody*

* Sugerowane dawkowanie do wody: do szczegółowych wyliczeń należy wziąć pod uwagę wiek zwierząt, ilość spożywanej paszy, rodzaj i wielkość produkcji, temperaturę otoczenia oraz sposób utrzymania.

Należy przygotować roztwór ze świeżą wodą do picia bezpośrednio przed podaniem. Woda zawierająca produkt leczniczy, która nie zostanie zużyta w ciągu 24 godzin od przygotowania powinna zostać usunięta i zastąpiona świeżą.

Tkanki jadalne:

Kury:
 • 1 dzień
Kaczki:
 • 9 dni
Indyki:
 • 5 dni
Świnie:
 • 2 dni

Produkt niedopuszczony do stosowania u ptaków produkujących jaja lub odchowywanych z zamiarem pozyskiwania jaj przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Nie stosować na 3 tygodnie przed rozpoczęciem okresu nieśności.

Nie stosować u królików, kawii domowych (świnek morskich), chomików, myszoskoczków i innych małych ssaków roślinożernych. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na penicyliny i inne antybiotyki ß-laktamowe lub na dowolną substancję pomocniczą. Nie stosować u zwierząt z chorobami nerek w tym w anurii i oligurii.

Brak.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:

Produkt leczniczy nie jest skuteczny przeciwko organizmom produkującym ß-laktamazę.

Świnie: Spożycie produktu leczniczego przez zwierzęta może być zmienione w wyniku choroby. W przypadku zmniejszonej ilości przyjmowanej wody, zwierzęta powinny być leczone drogą pozajelitową. Produkt powinien być stosowany zgodnie z oficjalnymi, krajowymi i lokalnymi przepisami do tyczącymi stosowania antybiotyków. Stosowanie produktu powinno opierać się na identyfikacji i badaniach antybiotykowrażliwości docelowego patogenu (-ów). Jeśli to niemożliwe, terapia powinna być oparta na informacji o sytuacji epidemiologicznej i wiedzy dotyczącej wrażliwości docelowych bakterii na poziomie gospodarstwa lub na lokalnym/regionalnym poziomie. Stosowanie produktu niezgodnie z zaleceniami podanymi w ChPLW może prowadzić do zwiększenia występowania bakterii opornych na amoksycylinę i zmniejszenie skuteczności leczenia amoksycyliną.

 

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:

Penicyliny i cefalosporyny mogą być przyczyną wystąpienia reakcji nadwrażliwości (alergii) w wyniku wstrzyknięcia, wdychania, spożycia lub kontaktu ze skórą. Obserwuje się krzyżowe reakcje nadwrażliwości między penicylinami i cefalosporynami. Reakcje alergiczne na te substancje w rzadkich przypadkach mogą mieć ciężki przebieg. Osoby o znanej nadwrażliwości na amoksycylinę lub które miały zalecenie nie pracować z tą substancją czynną, powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym. Aby uniknąć narażenia podczas stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego należy postępować ze szczególną ostrożnością i brać pod uwagę wszystkie zalecenia. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów po kontakcie z produktem takich jak wysypka na skórze, należy zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. Obrzęk twarzy, warg, oczu jak również trudności w oddychaniu są najpoważniejszymi objawami wymagającymi natychmiastowej interwencji medycznej. Unikać wdychania pyłu. Nosić albo jednorazową półmaskę oddechową zgodną z europejską normą EN149 lub stosować respirator wielokrotnego użytku zgodny normą europejską EN140 z filtrem EN143. Podczas przygotowywania i podawania wody lub płynnej paszy, należy nosić rękawice. Po stosowaniu produktu, wody zawierającej produkt leczniczy lub paszy, należy umyć narażoną skórę. Po użyciu umyć ręce.

Penicyliny i cefalosporyny mogą być przyczyną wystąpienia reakcji nadwrażliwości Skrócone informacje o lekach 44 (alergii), które w rzadkich przypadkach mogą mieć ciężki przebieg.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:

 • bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane);
 • często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt);
 • niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt);
 • rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt);
 • bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty).
Podmiot odpowiedzialny:  Laboratorios Karizoo S.A.
Polígono Industrial La Borda Mas Pujades, 11-12, 08140  Caldes de  Montbui, Barcelona, Hiszpania
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 2407/15 Data charakterystyki: 24.10.2019 r.

 

 

Dokumenty do pobrania