DECTOSPOT

Roztwór do polewania bydła i owiec

Substancja czynna: Deltametryna 10 mg/ml

Gatunek:

Opakowanie:
250 ml, 500 ml, 1000 ml

Lokalny przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego:
VET-AGRO TRADING Sp. z o.o., ul. Mełgiewska 18, 20-234 Lublin

Wskazania
Bydło:
 • Zwalczanie i zapobieganie inwazji wszy i wszołów, włączając Bovicola bovis, Solenopotes capillatus, Linognathus vituli i Haematopinus eurysternus,
 • wspomagająco w leczeniu i profilaktyce inwazji much, m.in. Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans, gatunków z rodzaju Musca oraz Hydrotaea irritans.
Owce:
 • Zwalczanie i zapobieganie inwazji kleszczy Ixodes ricinus, wszy Linognathus ovillus i Bovicola ovis, wpleszczy Melophagus ovinus oraz larw muchy z rodziny plujkowatych (zwykle z rodzaju Lucilia)
Jagnięta:
 • Zwalczanie i zapobieganie inwazji kleszczy Ixodes ricinus i wszy Bovicola ovis.
Bydło:
 • Podanie przez polewanie: 10 ml produktu na zwierzę
Owce:
 • Podanie przez polewanie: 5 ml produktu na zwierzę
Jagnięta (poniżej 10 kg lub w wieku poniżej 1 miesiąca):
 • Podanie przez polewanie: 2,5 ml produktu na zwierzę

U owiec w celu leczenia inwazji kleszczy, wpleszczy i wszy i zapobiegania im, należy rozchylić runo i podać produkt bezpośrednio na skórę. Aby uzyskać maksymalną skuteczność zaleca się:

 • stosować wkrótce po strzyżeniu (u zwierząt z krótkim runem),
 • oddzielić owce leczone od nieleczonych, aby zapobiec ponownej inwazji.
Bydło:
 • Tkanki jadalne – 18 dni
 • Mleko – 0 godzin
Owce:
 • Tkanki jadalne – 35 dni
 • Mleko – 24 godziny

Leczone zwierzęta należy oddzielić od pozostałych na czas odpowiadający okresowi karencji, ponieważ istnieje znaczne prawdopodobieństwo krzyżowego zanieczyszczenia produktem zwierząt nieleczonych poprzez wzajemne wylizywanie.

Nie stosować u zwierząt chorych ani w okresie rekonwalescencji. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą. Stosowanie produktu poza wskazaniami rejestracyjnymi u zwierząt niebędących gatunkami docelowymi – u psów i kotów – może prowadzić do wystąpienia toksycznych objawów neurologicznych (ataksja, drgawki, drżenia), objawów ze strony układu pokarmowego (ślinotok, wymioty) oraz może prowadzić do śmierci zwierzęcia. Nie stosować u zwierząt z rozległymi uszkodzeniami skóry.

Produkt zmniejszy liczbę much siadających na zwierzęciu, ale nie należy oczekiwać, że wyeliminuje wszystkie muchy w gospodarstwie. Stwierdzono oporność niektórych owadów na deltametrynę, dlatego produkt należy stosować w oparciu o lokalne i regionalne informacje epidemiologiczne dotyczące wrażliwości pasożytów oraz w połączeniu z innym metodami zwalczania szkodników. Należy zachować ostrożność, aby unikać na stępujących sytuacji, ponieważ zwiększają one ryzyko rozwoju oporności i mogą ostatecznie doprowadzić do nieskuteczności terapii: zbyt częste i powtarzające się stosowanie przez dłuższy czas środków do zwalczenia, pasożytów zewnętrznych z tej samej klasy; stosowanie zbyt niskich da wek, które może być spowodowane niedoszacowaniem masy ciała, nieprawidłowym podaniem produktu lub brakiem kalibracji urządzenia dozującego. Wśród much u bydła i wszy u owiec odnotowano przypadki oporności na deltametrynę. Aby zapobiec rozwojowi oporności, produkt należy stosować wyłącznie po potwierdzeniu wrażliwości danej populacji much na substancję czynną.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego. Nie stosować na oczy lub w pobliżu oczu i błon śluzowych zwierzęcia, gdyż deltametryna ma działanie drażniące. Należy podjąć odpowiednie działania, aby uniemożliwić zwierzętom wylizywanie produktu po jego podaniu. Należy unikać stosowania produktu podczas upałów oraz zapewnić zwierzętom dostateczny dostęp do wody. Produkt należy podawać wyłącznie na nieuszkodzoną skórę, ponieważ możliwe jest wystąpienie toksyczności związanej z jego wchłonięciem z poważnych zmian skórnych. Jednakże po leczeniu mogą wystąpić objawy miejscowego podrażnienia, gdyż skóra może być uszkodzona wskutek inwazji.

 

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:

Osoby o znanej nad wrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym. Podczas podawania produktu lub kontaktu z niedawno leczonymi zwierzętami należy używać środków ochrony indywidualnej, na które składa się wodo odporny fartuch i obuwie oraz nieprzepuszczalne rękawice. Silnie zanieczyszczoną odzież należy natychmiast zdjąć i uprać przed ponownym użyciem. Zabrudzoną skórę natychmiast umyć dużą ilością wody z mydłem. Po kontakcie z produktem umyć ręce i odsłoniętą skórę. Po przedostaniu się pro duktu do oczu natychmiast przemyć je czystą, bieżącą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Po przypadkowym spożyciu należy natychmiast przepłukać jamę ustną dużą ilością wody oraz zwrócić się o pomoc lekarską i przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. Podczas pracy z pro duktem nie należy palić, pić ani jeść. Produkt zawiera deltametrynę, która może powodować mrowienie, swędzenie i zaczerwienienie skóry pod danej jej działaniu. W przypadku złego samopoczucia po użyciu produktu należy zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub etykietę.

Obserwowano objawy neurologiczne (ogólne pobudzenie lub wyczerpanie, drżenia, nieprawidłowe ruchy). Częstotliwość występowania tych działań niepożądanych jest bardzo rzadka. Zmiany skórne (łuszczenie spowodowane nadwrażliwością na światło i świąd) były obserwowane w ciągu 48 godzin po podaniu leku.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:

 • bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane);
 • często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt);
 • niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt);
 • rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt);
 • bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty).
Podmiot odpowiedzialny: Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close, Tallaght, Dublin Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 2658/17 Data charakterystyki: 14.01.2022 r.

Dokumenty do pobrania