ENROCIN® 5% inj.

Roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń

Substancja czynna: Enrofloksacyna 50 mg/ml

Gatunek:

Opakowanie:
50 ml, 100 ml, 250 ml

Wskazania
  • Leczenie zakażeń dróg oddechowych wywołanych przez wrażliwe na enrofloksacynę szczepy Pasteurella multocida, Mycoplasma, Mannheimia haemolytica (u cieląt) i Actinobacillus pleuropneumoniae (u świń),
  • leczenie zakażeń układu pokarmowego, wywołanych przez wrażliwe na enrofloksacynę szczepy Escherichia coli,
  • leczenie posocznicy wywołanej przez wrażliwe na enrofloksacynę szczepy Escherichia coli.
Cielęta:

1 ml/10 kg m.c. podskórnie, raz dziennie przez 3-5 dni.

Podskórnie nie należy podawać więcej niż 10 ml produktu w jedno miejsce.

Świnie:

0,5 ml/10 kg m.c. domięśniowo, raz dziennie przez 3 dni.

Zakażenie układu pokarmowego lub posocznica wywołana bakteriami Escherichia coli: 1 ml/10 kg m.c. podawane raz dziennie przez 3 dni.

Wstrzykiwać w kark w pobliżu podstawy ucha. Nie należy podawać więcej niż 3 ml preparatu w jedno miejsce.

Cielęta:
  • po podaniu podskórnym: Tkanki jadalne – 12 dni
Świnie:
  • Tkanki jadalne – 13 dni

Produkt niedopuszczony do stosowania u zwierząt produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Nie stosować w okresie ciąży i laktacji oraz u zwierząt z niewydolnością nerek. Nie stosować w przypadku potwierdzonej nadwrażliwości na enrofloksacynę, inne (fluoro)chinolony lub na dowolną substancję pomocniczą. Nie stosować u rosnących koni z uwagi na możliwość uszkodzenia chrząstki stawowej.

Brak.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:
Podczas podawania produktu należy uwzględnić oficjalne i regionalne wytyczne dotyczące leków przeciwbakteryjnych. Stosowanie fluorochinolonów należy ograniczyć do leczenia chorób, w których występuje słaba odpowiedź, lub przypuszcza się, że wystąpi słaba odpowiedź na leki przeciwbakteryjne innych klas. Jeśli tylko jest to możliwe, stosowanie fluorochinolonów powinno opierać się na badaniach antybiotykowrażliwości. Stosowanie produktu niezgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszej charakterystyce może doprowadzić do zwiększenia występowania bakterii opornych na fluorochinolony i zmniejszyć skuteczność leczenia innymi chinolonami powodu potencjalnej oporności krzyżowej. Zmiany degeneracyjne w chrząstce stawowej obserwowano u cieląt leczonych doustnie 30 mg enrofloksacyny na kg masy ciała w okresie 14 dni. Stosowanie enrofloksacyny u jagniąt w zalecanej dawce przez 15 dni wywołało zmiany histologiczne w chrząstce stawowej, którym nie towarzyszyły objawy kliniczne.
Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:
Osoby o znanej nadwrażliwości na (fluoro)chinolony powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym. Należy unikać kontaktu produktu ze skórą i oczami. W sytuacji przypadkowego rozlania na skórze lub dostania się preparatu do oczu, należy natychmiast spłukać te miejsca wodą. Należy zachować ostrożność w celu uniknięcia przypadkowej samoiniekcji. Po przypadkowej samoiniekcji, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Występują rzadko. Długotrwałe leczenie wysokimi dawkami może powodować przejściowe zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (wymioty, biegunka) i układu nerwowego (pobudzenie psycho-motoryczne, niepokój), nadwrażliwość na światło słoneczne oraz podrażnienie tkanek w miejscu wstrzyknięcia. U zwierząt rosnących mogą wystąpić zmiany rozwojowe chrząstek stawowych.

Podmiot odpowiedzialny: VET-Agro P.W. Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 1540/04 Data charakterystyki: 25.06.2015 r.

 

Dokumenty do pobrania