INPAR®

Tabletki dla psów

Substancja czynna: Prazykwantel 50 mg, Embonian pyrantelu 144 mg, Fenbendazol 200 mg

Gatunek:

Opakowanie:
2 tabletki, 6 tabletek, 20 tabletek, 200 tabletek

Wskazania

Leczenie u psów mieszanych inwazji dorosłych postaci nicieni i tasiemców następujących gatunków:

  • Glisty: Toxocara canis, Toxascaris leonina (postacie dorosłe i niedojrzałe),
  • Tęgoryjce: Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala (postacie dorosłe),
  • Włosogłówki: Trichuris vulpis (postacie dorosłe),
  • Tasiemce: Dipylidium caninum, Taenia hydatigena, Taenia pisiformis (postacie dorosłe i niedojrzałe).

Tabletkę można podawać bezpośrednio do jamy ustnej psa lub rozkruszać i mieszać z pokarmem. Nie ma potrzeby głodzenia zwierzęcia w trakcie leczenia.

Zalecana dawka: 1 tabletka/10 kg m.c.

Podczas rutynowego leczenia pojedyncza dawka jest wystarczająca. W przypadku rozpoznanej inwazji, leczenie należy powtórzyć po 14 dniach.

Celem zapewnienia podania właściwej dawki masa ciała powinna być określona najdokładniej jak to możliwe.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub na dowolną substancję po­mocniczą. Nie stosować jednocześnie z produktami zawierającymi pochodne piperazyny i/lub organicz­ny ester fosforanowy.

Oporność pasożytów na grupę produk­tów przeciwpasożytniczych może się rozwinąć na skutek częstego, wielokrotnego stosowania produk­tów z danej grupy. W przypadku braku skuteczności należy zwrócić się do lekarza weterynarii, który może zlecić przeprowadzenie badań laboratoryjnych i na ich podstawie ewentualnie zalecić produkt o innym mechanizmie działania. W przypadku potwierdzonej, pojedynczej inwazji tylko tasiemcami lub tylko nicie­niami, powinno się zastosować produkt jednoskład­nikowy, zawierający tylko substancję tasiemcobójczą lub nicieniobójczą. Pchły są żywicielem pośrednim i źródłem zakażenia jednego z powszechnie wystę­pujących tasiemców – Dipylidium caninum. Inwazja tasiemców może powrócić, jeśli równocześnie z leczeniem nie zostanie wprowadzony program kon­troli żywicieli pośrednich, takich jak pchły, myszy, jak również środowiska.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:

W celu zmniejszenia ryzyka reinwazji wszystkie zwie­rzęta utrzymywane razem powinny być poddawane leczeniu w jednym czasie. Zaleca się utylizację wy­dalanych odchodów, pasożytów, ich segmentów i jaj oraz częste czyszczenie i dezynfekcję środowiska zwierząt. Pyrantel powinien być stosowany ostrożnie u psów wyniszczonych. Leczenie psów osłabionych, wyniszczonych lub silnie zarobaczonych (w których kale widoczne są pasożyty lub człony tasiemców) powinno być prowadzone przez lekarza weterynarii po dokonaniu oceny bilansu korzyści/ryzyka wynika­jącego ze stosowania produktu. W takim przypadku lekarz może zlecić badania kontrolne kału i na tej podstawie zalecić ponowne leczenie produktem o odpowiednim spektrum działania (np. w przypadku inwazji Ancylostoma caninum lub Toxocara canis pro­duktem nicieniobójczym). Leczenie zwierząt poniżej 6. tygodnia życia może nie być konieczne.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:

Po przypadko­wym połknięciu, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. Osoby o znanej nad­wrażliwości na prazykwantel, embonian pyrantelu lub fenbendazol powinny unikać kontaktu z produk­tem leczniczym weterynaryjnym. Po podaniu table­tek należy umyć ręce. W trakcie leczenia zwierząt należy zachować szczególną ostrożność – dzieci nie powinny bawić się z leczonymi zwierzętami, psom nie wolno spać z właścicielami, a w szczególności z dziećmi przez kilka dni po podaniu leku.

Rzadko może wystąpić brak apetytu, bie­gunka, wymioty, osowiałość lub przejściowy wzrost poziomu AST (aminotransferazy asparaginianowej).

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:

  • bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane);
  • często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt);
  • niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt);
  • rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt);
  • bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty).
Podmiot odpowiedzialny: VET-AGRO P.W.  Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin  Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 2467/15 Data charakterystyki: 03.07.2019 r.

 

Dokumenty do pobrania