K-FLOR

Roztwór do podania w wodzie do picia dla świń

Substancja czynna: Florfenikol 100 mg/ml

Gatunek:

Opakowanie:
1000 ml

Lokalny przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego:
VET-AGRO TRADING Sp. z o.o., ul. Mełgiewska 18, 20-234 Lublin

Wskazania

Leczenie i zapobieganie występowaniu objawów klinicznych na poziomie grupy, w przypadku chorób układu oddechowego świń z towarzyszącą obecnością Actinobacillus pleunropneumoniae i Pasteurella multocida wrażliwych na florfenikol.

Obecność choroby w stadzie należy ustalić przed rozpoczęciem stosowania metafilaktycznego.

Podanie w wodzie do picia:

10 mg florfenikolu/kg m.c./doba przez 5 dni

Sugerowane dawkowanie do wody:

1 litr/1000 litrów wody*

* Sugerowane dawkowanie do wody: do szczegółowych wyliczeń należy wziąć pod uwagę wiek zwierząt, ilość spożywanej paszy, rodzaj i wielkość produkcji, temperaturę otoczenia oraz sposób utrzymania.

Tkanki jadalne – 20 dni

Nie stosować u knurów docelowo rozpłodowych. Badania na szczurach ujawniły dowody potencjalnego niekorzystnego wpływu na męski układ rozrodczy.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub pomocniczą.

Leczone świnie należy objąć szczególną obserwacją. W każdym z pięciu dni leczenia nie na­leży podawać wody do picia niezawierającej leku do momentu, aż całość wody do picia zawierającej dzien­ną dawkę leku nie zostanie przyjęta przez świnie. Jeśli po trzech dniach nie występują oznaki poprawy, nale­ży zweryfikować diagnozę i w razie konieczności zmie­nić sposób leczenia.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:

Opisywany produkt leczniczy weterynaryjny należy stosować w połączeniu z oznaczaniem wrażliwości. Stosowanie produktu w sposób inny niż opisany w instrukcji charakterystyki produktu leczniczego weterynaryjnego może zwiększyć częstość występowania oporności bakterii na florfenikol. Podczas stosowania produktu należy uwzględnić oficjalnie oraz lokalnie przyjęte wytyczne dotyczące prowadzenia terapii antybiotykowej. Leczenie nie powinno trwać dłużej niż 5 dni.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:

Florfenikol i glikol polietylenowy mogą powodować nadwrażliwość (alergię). Osoby o znanej nadwrażliwości na florfenikol lub glikole polietylenowe powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym. Produkt może powodować podrażnienie skóry i oczu. W razie przypadkowego rozlania na skórze należy spłukać wodą. W przypadku kontaktu z oczami niezwłocznie spłukać dużą ilością wody. Podczas kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym należy nosić okulary ochronne. W przypadku utrzymywania się podrażnienia należy zasięgnąć porady lekarza.

Inne środki ostrożności:

Aby zapobiec wszelkim niekorzystnym skutkom wywieranym na glony oraz potencjalnemu zanieczyszczeniu wód gruntowych, obornika pochodzącego od świń leczonych nie wolno rozlewać na grunty bez rozcieńczenia obornikiem pochodzącym od świń nieleczonych. Obornik pochodzący od leczonych świń musi zostać rozcieńczony z co najmniej 5-krotnością wagi obornika świń nieleczonych przed rozprowadzeniem na użytki rolne.

Nieznaczny spadek zużycia wody przez zwierzęta, ciemnobrązowe stolce i zapar­cia mogą pojawić się podczas leczenia bardzo często. Biegunka i/lub zaczerwienienie/obrzęk okolic odbytu i odbytu może pojawić się bardzo często (może do­tyczyć około 40% zwierząt). Działania te mają charak­ter przejściowy. U kilku zwierząt objętych opisanymi działaniami niepożądanymi może wystąpić wypada­nie odbytu, które ustępuje bez konieczności leczenia. Objawy neurologiczne oraz śmierć można zaobser­wować u leczonych zwierząt w rzadkich przypadkach. W takich sytuacjach należy natychmiast przerwać leczenie.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:

  • bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane);
  • często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt);
  • niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt);
  • rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt);
  • bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty).
Podmiot odpowiedzialny:  Laboratorios Karizoo S.A.
Polígono Industrial La Borda Mas Pujades, 11-12, 08140  Caldes de  Montbui, Barcelona, Hiszpania
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 2377/14 Data charakterystyki: 16.06.2021 r.

Dokumenty do pobrania