KARIDOX®

Proszek do podania w wodzie do picia dla świń, kur i indyków

Substancja czynna: Doksycyklina 500 mg/g (w postaci doksycykliny hyklanu 580 mg)

Gatunek:

Opakowanie:
1000 g

Lokalny przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego:
VET-AGRO TRADING Sp. z o.o., ul. Mełgiewska 18, 20-234 Lublin

Wskazania
Świnie:
  • Leczenie klinicznych postaci zakażeń układu oddechowego wywołanych przez szczepy Mycoplasma hyopneumoniae i Pasteurella multocida wrażliwe na działanie doksycykliny.
Kury i indyki:
  • Leczenie klinicznych postaci zakażeń układu oddechowego wywołanych przez Mycoplasma gallisepticum, wrażliwych na działanie doksycykliny.
Świnie:

Podanie w wodzie do picia

Zalecana dawka: 40 mg produktu/kg m.c./dzień przez 5 dni

Sugerowane dawkowanie do wody:

1kg/2000-2500 litrów wody*

Kury:

Podanie w wodzie do picia

Zalecana dawka: 40 mg produktu/kg m.c./dzień przez 5 dni

Sugerowane dawkowanie do wody:

1kg/2000-2500 litrów wody*

Indyki:

Podanie w wodzie do picia

Zalecana dawka: 50 mg produktu/kg m.c./dzień przez 5 dni

Sugerowane dawkowanie do wody:

1kg/2000-2500 litrów wody*

 

* Sugerowane dawkowanie do wody. Do szczegółowych wyliczeń należy wziąć pod uwagę wiek zwierząt, ilość spożywanej paszy, rodzaj i wielkość produkcji, temperaturę otoczenia oraz sposób utrzymania.

Świnie:
  • Tkanki jadalne – 4 dni
Kury:
  • Tkanki jadalne – 5 dni
Indyki:
  • Tkanki jadalne – 12 dni

Produkt niedopuszczony do stosowania u ptaków produkujących jaja lub odchowywanych z zamiarem pozyskiwania jaj przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą. Nie stosować u zwierząt z zaburzeniami pracy wątroby.

Spożycie produktu leczniczego przez zwierzęta może być zmienione w wyniku choroby. W przypadku niewystarczającego spożycia wody do picia, zwierzęta powinny być leczone drogą pozajelitową. Należy unikać podawania zbyt małych dawek i/lub leczenia przez niewystarczająco długi czas, ponieważ może to powodować rozwój oporności bakteryjnej.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:

Nieprawidłowe stosowanie produktu może prowadzić do wzrostu częstotliwości występowania bakterii opornych na tetracykliny z powodu możliwej oporności krzyżowej. Stosowanie produktu powinno być oparte na badaniach wrażliwości bakterii izolowanych od zwierząt. Jeśli nie jest to możliwe, leczenie powinno uwzględniać lokalne (na poziomie regionu, farmy) informacje epidemiologiczne dotyczące wrażliwości bakterii. Bezpieczeństwo produktu nie zostało określone u prosiąt przed odsadzeniem. Należy unikać podawania produktu leczniczego w utleniających się naczyniach i sprzęcie do pojenia. Nie stosować, w przypadku wykrycia oporności na tetracykliny w stadzie, ze względu na możliwość wystąpienia oporności krzyżowej. Ze względu na prawdopodobną zmienność (zależną od czasu, położenia geograficznego) występowania oporności bakterii na doksycyklinę zalecane jest pobranie próbek od zakażonych zwierząt i wykonanie badań wrażliwości. Udokumentowano wysoką oporność na tetracykliny wśród szczepów E. coli izolowanych od kurcząt. Dlatego w leczeniu zakażeń wywołanych przez E. coli produkt należy stosować wyłącznie po wykonaniu badań wrażliwości. Ponieważ nie zawsze uzyskuje się eradykację patogenów docelowych, leczenie powinno być skojarzone z dobrą praktyką postępowania, polegającą na zachowaniu odpowiedniej higieny, właściwej wentylacji i unikania nadmiernego zagęszczenia zwierząt.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:

W czasie przygotowywania i podawania należy unikać bezpośredniego kontaktu produktu ze skórą, oczami lub błonami śluzowymi oraz wdychania pyłów. Osoby o stwierdzonej nadwrażliwości na tetracykliny powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym. Podczas sporządzania i podawania roztworu należy stosować środki ochrony osobistej, takie jak rękawice ochronne (np. z gumy lub lateksu), okulary i odpowiednią maskę przeciwpyłową (jednorazową półmaskę zgodną z Normą Europejską EN149 lub maskę wielokrotnego użytku odpowiadającą Normie Europejskiej EN140 z filtrem zgodnym z EN143). Bezpośrednio po zakończeniu pracy należy umyć skórę narażoną na zanieczyszczenie. W razie przypadkowego kontaktu produktu z oczami, należy przepłukać je dużą ilością czystej wody. Nie palić, nie jeść i nie pić podczas pracy z produktem. Po przypadkowym połknięciu należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. Obrzęk twarzy, warg lub oczu oraz trudności w oddychaniu są bardzo poważnymi objawami, które wymagają natychmiastowej pomocy lekarskiej.

W rzadkich przypadkach mogą wystąpić reakcje alergiczne i fotowrażliwości. W przypadku podejrzenia wystąpienia działań niepożądanych należy przerwać leczenie.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:

  • bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane);
  • często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt);
  • niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt);
  • rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt);
  • bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty).
Podmiot odpowiedzialny:  Laboratorios Karizoo S.A.
Polígono Industrial La Borda Mas Pujades, 11-12, 08140  Caldes de  Montbui, Barcelona, Hiszpania
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 2256/13 Data charakterystyki: 15.06.2021 r.

Dokumenty do pobrania