MARBOVET®

Roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń

Substancja czynna: Marbofloksacyna 100 mg/ml

Gatunek:

Opakowanie:
100 ml, 250 ml

Wskazania
Bydło:
 • Leczenie zakażeń układu oddechowego wywołanych przez wrażliwe na marbofloksacynę szczepy Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Mycoplasma bovis i Histophilus somni,
 • leczenie ostrego zapalenia wymienia wywołanego przez szczepy Escherichia coli wrażliwe na marbofloksacynę, w okresie laktacji.
Świnie:
 • Leczenie syndromu bezmleczności poporodowej – (MMA) – (Zespół Metritis Mastitis Agalactia) wywoływanego przez szczepy bakterii wrażliwych na marbofloksacynę
Bydło:

Choroby układu oddechowego:

 • 2 ml/25 kg m.c. w pojedynczym wstrzyknięciu domięśniowym.

W przypadku konieczności podania ilości większej niż 20 ml, zalecaną dawkę należy wstrzyknąć w dwa lub więcej miejsc.

 • Choroby układu oddechowego powodowane przez Mycoplasma bovis:

1 ml/50 kg m.c. domięśniowo lub podskórnie, jeden raz dziennie, przez 3 do 5 kolejnych dni.

Pierwsza iniekcja może być podana dożylnie.

Ostre zapalenie wymienia:

 • 1 ml/50 kg m.c. domięśniowo lub podskórnie, jeden raz dziennie, przez 3 kolejne dni.

Pierwsza iniekcja może być także podana dożylnie.

Świnie:
 • 1 ml/50 kg m.c. domięśniowo, raz dziennie przez 3 kolejne dni
Bydło:

choroby układu oddechowego:

2 mg/kg przez 3 do 5 dni (i.v./i.m./s.c.):

 • Tkanki jadalne – 6 dni
 • Mleko – 36 godzin

8 mg/kg jednorazowo (i.m.):

 • Tkanki jadalne – 3 dni
 • Mleko – 72 godziny

zapalenie wymienia:

2 mg/kg przez 3 dni (i.v./i.m./s.c.):

 • Tkanki jadalne: 6 dni

Mleko – 36 godzin

Świnie:

Tkanki jadalne – 4 dni

Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości na marbofloksacynę, fluorochinolony lub na dowolną substancję pomocniczą. Nie stosować w przypadkach oporności na inne fluorochinolony (oporność krzyżowa).

Dane dotyczące skuteczności wykazały, że produkt ma niedostateczną skuteczność w leczeniu ostrego zapalenia gruczołu mlekowego wywołanego przez bakterie Gram-dodatnie.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:

Podczas podawania produktu należy uwzględnić oficjalne i lokalne zalecenia dotyczące stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych. Stosowanie fluorochinolonów należy ograniczyć do leczenia chorób, w przypadku których występuje słaba odpowiedź lub przypuszcza się, że wystąpi słaba reakcja na leki przeciwbakteryjne z innej klasy. Jeżeli tylko jest to możliwe, stosowanie fluorochinolonów powinno opierać się na badaniach lekowrażliwości. Stosowanie produktu niezgodnie z zaleceniami podanymi w ChPLW może prowadzić do zwiększenia częstości występowania bakterii opornych na fluorochinolony i może zmniejszyć skuteczność leczenia innymi chinolonami z powodu potencjalnej oporności krzyżowej.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:

Osoby o znanej nadwrażliwości na chinolony powinny unikać kontaktu z tym produktem leczniczym weterynaryjnym. Należy zachować ostrożność, aby uniknąć przypadkowej samoiniekcji, gdyż może ona wywołać lekkie podrażnienie. Po przypadkowej samoiniekcji, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. W przypadku kontaktu produktu ze skórą lub oczami, należy przemyć obficie te miejsca wodą. Należy umyć ręce po zastosowaniu.

Po podaniu domięśniowym lub podskórnym mogą wystąpić przejściowe zmiany zapalne w miejscu iniekcji bez znaczenia klinicznego. Podanie domięśniowe może powodować wystąpienie przejściowych reakcji miejscowych, takich jak ból i obrzęk w miejscu iniekcji oraz zmiany zapalne, które mogą utrzymywać się przez co najmniej 12 dni po iniekcji. Jednakże, u bydła podanie podskórne okazało się lepiej tolerowane miejscowo niż podanie domięśniowe. Dlatego zaleca się podanie podskórne u ciężkiego bydła.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:

 • bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane);
 • często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt);
 • niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt);
 • rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt);
 • bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty).
Podmiot odpowiedzialny:  VET-AGRO Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 2568/16 Data charakterystyki: 04.11.2021 r.