MULTISHIELD DC

Zawiesina dowymieniowa dla krów

Substancja czynna: Neomycyna 70 000 j.m. (w ilości odpowiadającej neomycyny siarczanowi 100 mg) Penetamat 77,2 mg (w ilości odpowiadającej penetamatu jodowodorku 100 mg) Benzylopenicylina 227,2 mg (w ilości odpowiadającej benzylopenicyliny prokainowej 400 mg)

Gatunek:

Opakowanie:
24 tubostrzykawki dowymieniowe zawierające 4,5 g produktu

Wskazania

U krów w okresie zasuszania:
Leczenie subklinicznego zapalenia wymienia powodowanego przez drobnoustroje wywołujące mastitis wrażliwe na kombinację substancji czynnych – penicyliny i neomycyny – oraz jako część strategii zapobiegania nowym zakażeniom podczas zasuszania.

Pojedyncze podanie dowymieniowe
Podać 100 mg siarczanu neomycyny, 100 mg penetamatu jodowodorku i 400 mg benzylopenicyliny prokainowej do każdej ćwiartki.

Zawartość jednej tubostrzykawki należy wprowadzić do kanału strzykowego każdej ćwiartki wymienia bezpośrednio po ostatnim dojeniu.

Przed podaniem produktu wymię należy całkowicie opróżnić z mleka. Strzyk oraz ujście kanału należy dokładnie oczyścić i zdezynfekować ręcznikiem higienicznym. Należy uważać, aby nie doszło do zanieczyszczenia końcówki tubostrzykawki. Delikatnie wprowadzić zawartość jednej tubostrzykawki do każdej ćwiartki. Rozprowadzić produkt, delikatnie masując strzyki i wymię.

Tubostrzykawki przeznaczone są do jednorazowego użytku.

Tkanki jadalne: 28 dni.

Mleko:
96 godzin po wycieleniu u krów z okresem zasuszania dłuższym niż 50 dni
50 dni plus 96 godzin po leczeniu krów z okresem zasuszania wynoszącym 50 lub mniej dni

Nie stosować u krów w okresie laktacji.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na antybiotyki β-laktamowe, cefalosporyny, neomycynę lub inne aminoglikozydy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Nie stosować u krów z kliniczną postacią zapalenia wymienia.

Brak

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:
Produkt powinien być stosowany w oparciu o wyniki badań wrażliwości bakterii
wyizolowanych od zwierząt. Jeśli nie jest to możliwe, terapia powinna opierać się na krajowych (lokalnych, na poziomie gospodarstwa) danych epidemiologicznych dotyczących wrażliwości bakterii docelowych.
W trakcie stosowania produktu należy uwzględniać oficjalne, krajowe lub regionalne przepisy dotyczące stosowania leków przeciwbakteryjnych.
Skuteczność leczniczą produktu określono jedynie wobec patogenów wrażliwych na substancje
czynne.

Ciężkie, ostre zapalenie wymienia (potencjalnie śmiertelne) powodowane takimi patogenami jak Pseudomonas aeruginosa, może wystąpić po zasuszeniu pomimo leczenia zapobiegawczego. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia tego schorzenia należy ściśle
przestrzegać zasad aseptyki; krowy powinny przebywać w higienicznej zagrodzie, z dala od miejsca udoju i być regularnie badane kilka dni po zasuszeniu.

Stosowanie produktu w sposób odbiegający od instrukcji podanych w ChPLW może prowadzić do wzrostu rozpowszechnienia bakterii opornych na benzylopenicylinę i zmniejszenia skuteczności leczenia innymi antybiotykami β-laktamowymi (penicylinami i cefalosporynami) z powodu możliwości wystąpienia oporności krzyżowej.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom
Osoby podające produkt powinny unikać kontaktu z tym produktem, gdyż sporadycznie może dojść do wystąpienia alergii skórnej.
Penicyliny i cefalosporyny mogą wywołać reakcję nadwrażliwości (alergię) po iniekcji, wdychaniu, połknięciu lub kontakcie ze skórą. Nadwrażliwość na penicyliny może prowadzić do krzyżowych reakcji na cefalosporyny i odwrotnie. Sporadycznie reakcje alergiczne na te substancje mogą być poważne.

Osoby o znanej nadwrażliwości oraz osoby, którym odradzano pracę z takimi produktami, powinny unikać kontaktu z tym produktem leczniczym weterynaryjnym.
W przypadku pojawienia się, po narażeniu na działanie produktu, objawów takich jak wysypka skórna, należy zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi to ostrzeżenie. Obrzęk twarzy, warg lub powiek czy też trudności w oddychaniu to objawy poważniejsze, wymagające natychmiastowej pomocy lekarskiej.

Reakcje alergiczne (skórne reakcje alergiczne, anafilaksja)
Po podaniu penicyliny mogą powodować reakcje nadwrażliwości. Sporadycznie reakcje alergiczne na te substancje mogą być poważne.
Działania niepożądane występują bardzo rzadko.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:
– bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane)
– często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt)
– niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1 000 leczonych zwierząt)
– rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt)
– bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10 000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty).

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy przerwać prowadzone leczenie i wdrożyć leczenie objawowe.

Podmiot odpowiedzialny: Bimeda Animal Health Limited
2, 3 & 4 Airton Close, Tallaght, Dublin 24 Irlandia 
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 2306/13 Data charakterystyki: 08.01.2022 r.

Dokumenty do pobrania