VETAMECTIN®

Roztwór do wstrzykiwań dla bydła, owiec i świń

Substancja czynna: Iwermektyna 10 mg/ml

Gatunek:

Opakowanie:
20 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml

Wskazania

Zwalczanie pasożytów bydła, owiec i świń: nicienie i stawonogi.

Bydło, owce:
  • 0,2 ml/10 kg m.c. podskórnie
Świnie:
  • 0,3 ml/10 kg m.c. podskórnie
Bydło:
  • Tkanki jadalne – 49 dni
Owce:
  • Tkanki jadalne – 42 dni
Świnie:
  • Tkanki jadalne – 28 dni

Nie stosować u krów i owiec produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi. Nie stosować u krów mlecznych poza okresem laktacji, w tym ciężarnych jałówek, co najmniej 60 dni przed wycieleniem.

Nie podawać domięśniowo lub dożylnie. Nie podawać u innych gatunków zwierząt. Przypadki nietolerancji ze skutkiem śmiertelnym były notowane u psów, zwłaszcza rasy collie, owczarek staroangielski, ras pokrewnych i mieszańców oraz u żółwi. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub dowolną substancję pomocniczą.

Należy unikać wymienionych poniżej praktyk, które mogą zwiększać ryzyko rozwoju oporności i w konsekwencji prowadzić do braku skuteczności terapii: zbyt częstego i powtarzanego stosowania środków przeciwpasożytniczych należących do tej samej klasy przez długi czas; podawania zbyt małych dawek, wskutek niedoszacowania masy ciała, niewłaściwego sposobu podawania produktu lub braku urządzeń dozujących umożliwiających podanie odpowiedniej dawki. Przypadki kliniczne, w których występuje podejrzenie o wystąpieniu oporności na lek, należy zbadać stosując odpowiednie testy (np. Faecal Egg Count Reduction Test). W przypadku, gdy wynik testu/ów wskazuje na duże prawdopodobieństwo istnienia oporności na lek, należy zastosować lek należący do innej klasy farmakologicznej i posiadający inny mechanizm działania.

 

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:

Nie stosować produktu w okresie jesiennej migracji larw gza bydlęcego – Hypoderma bovis i Hypoderma lineatum. W celu uniknięcia skutków ubocznych związanych z zamieraniem larw w kanale kręgowym i przełyku, zaleca się stosowanie produktu w okresie zimy.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:

Przy podawaniu leku zachować odpowiednie środki ostrożności; nie jeść, nie pić, nie palić i umyć ręce po zakończeniu zabiegów. Zachować ostrożność aby uniknąć samoiniekcji. W miejscu samoiniekcji produkt może wywołać miejscowe podrażnienie i/lub reakcje bólowe. Po przypadkowej samoiniekcji, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

U owiec po podaniu iwermektyny w iniekcji podskórnej wystąpić może przemijająca i krótkotrwała bolesność w miejscu wstrzyknięcia. Sporadycznie po podaniu podskórnym produktu stwierdzano u zwierząt wystąpienie obrzęku w miejscu iniekcji. Wszystkie te reakcje ustępowały samoistnie.

 Podmiot odpowiedzialny: VET-AGRO P.W. Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin  Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 1067/00 Data charakterystyki: 16.09.2015 r.

 

Dokumenty do pobrania