VETAXYL®

Roztwór do wstrzykiwań dla bydła, koni, psów i kotów

Substancja czynna: Ksylazyna 20 mg/ml (w postaci ksylazyny chlorowodorku 23,31 mg/ml)

Gatunek:

Opakowanie:
20 ml, 50 ml

Wskazania
  • Sedacja, analgezja i zwiotczenie mięśni w celu poskromienia zwierząt przy transporcie, zabiegach leczniczych i pielęgnacyjnych u zwierząt nerwowych, przy badaniach lekarskich w tym przy wykonywaniu badania rentgenowskiego, badaniu jamy ustnej, genitaliów i przy badaniu rektalnym,
  • premedykacja przy prostych zabiegach chirurgicznych lub w przypadku znieczulenia złożonego z użyciem innych analgetyków, środków narkotycznych lub anestezji wziewnej.
Bydło:

0,25–1,5 ml/100 kg m.c. domięśniowo

Konie:

3–5 ml/100 kg m.c. dożylnie

Psy:

0,5–1,5 ml/10 kg m.c. domięśniowo

0,25–0,5 ml/10 kg m.c. dożylnie

Koty:

0,05–0,15 ml/kg m.c. domięśniowo

Bydło:
  • Tkanki jadalne – 3 dni
  • Mleko – 3 dni
Konie:
  • Tkanki jadalne – 3 dni

Nie stosować w przypadkach znanej nadwrażliwości na substancję czynną lub dowolną substancję pomocniczą. Nie stosować w przypadku niedrożności przewodu pokarmowego (skręt żołądka, uwięźnięcie, zatkanie przełyku) u psów i kotów ze względu na działanie wymiotne ksylazyny. Nie podawać dotętniczo. Nie stosować u zwierząt z ciężkimi zaburzeniami czynności serca i układu oddechowego i upośledzeniem funkcji wątroby lub nerek. Niestosować u zwierząt w szoku i wyniszczonych, niedożywionych i odwodnionych.

Działanie przeciwbólowe samej ksylazyny może być niewystarczające lub może nie obejmować całego okresu sedacji, dlatego przy wykonywaniu bolesnych zabiegów należy stosować środki przeciwbólowe. Należy zapewnić zwierzętom ciszę, spokój, ponieważ bodźce zewnętrzne mogą utrudniać wystąpienie efektu sedacji. Ksylazyna zaburza termoregulację, dlatego zwierzęta należy przetrzymywać w ciepłym miejscu.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:

Przed zastosowaniem produktu u zwierząt z chorobami krążenia lub w złym stanie ogólnym i starych, należy dokładnie rozważyć i ocenić stosunek ryzyka do korzyści. Zwierzęta stare i wyczerpane mogą być bardziej wrażliwe na działanie ksylazyny, natomiast pobudzone mogą wymagać większych dawek. Bydło jest szczególnie wrażliwe na działanie ksylazyny. Dawki powyżej 0,5 mg/kg (i.m.) mogą wywołać depresję oddechowo-krążeniową. Z tego względu konieczne jest bardzo precyzyjne dawkowanie. W celu zapobieżenia zakrztuszeniu się śliną lub wymiocinami, głowa zwierzęcia powinna być niżej od reszty ciała. U znieczulanego bydła należy zachować pozycję mostkową w celu zapobiegania wzdęciom. U brachycefalicznych ras psów i kotów po podaniu ksylazyny mogą wystąpić trudności w oddychaniu. Ksylazyna hamuje motorykę przewodu pokarmowego. U bydła może to skutkować wzdęciem żwacza, u koni może dojść do zastoju treści i toksemii wraz z dalszymi konsekwencjami. W związku z tym u znieczulanego bydła należy zachować pozycję mostkową. U koni należy unikać podawania produktu zwierzętom z zaburzeniami pracy jelita ślepego i stosować ostrożnie u koni z predyspozycjami do ochwatu. U wszystkich zwierząt należy zachować 12 godzinną głodówkę przed podaniem produktu.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:

W przypadku niezamierzonego połknięcia lub samowstrzyknięcia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem i przedstawić ulotkę dołączoną do opakowania, ale NIE NALEŻY PROWADZIĆ POJAZDU, z uwagi na możliwość wystąpienia uspokojenia polekowego i zmian ciśnienia tętniczego krwi. Należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i śluzówką. W przypadku kontaktu z odsłoniętą skórą należy niezwłocznie zmyć skórę dużą ilością wody. Należy zdjąć zanieczyszczone produktem ubranie, które znajduje się w bezpośrednim kontakcie ze skórą. W przypadku niezamierzonego przedostania się produktu do oka należy przemyć oko dużą ilością wody. W razie wystąpienia objawów należy skontaktować się z lekarzem. Jeśli kobieta w ciąży podaje produkt, powinna podjąć szczególne środki ostrożności, zabezpieczające przed samowstrzyknięciem, z uwagi na możliwość wystąpienia skurczów macicy i zmniejszenia ciśnienia tętniczego płodu po przypadkowym narażeniu ogólnoustrojowym. Wskazówki dla lekarzy: Ksylazyna jest agonistą receptorów alfa2-adrenergicznych; jej wchłonięcie może wywołać zależne od dawki objawy kliniczne, takie jak: uspokojenie polekowe, depresja ośrodka oddechowego, bradykardia, niedociśnienie, suchość w jamie ustnej i hiperglikemia. Zgłaszano również komorowe zaburzenia rytmu. Zaburzenia oddechowe i hemodynamiczne powinny być leczone objawowo.

Początkowy wzrost ciśnienia, bradykardia, a następnie spadek ciśnienia. Zaburzenia pracy serca, zwolnienie tętna i oddechu, zaburzenia termoregulacji, podniecenie. U psów i kotów wymioty. W przypadku podania domięśniowego u psów i kotów obserwuje się reakcje bólowe. U bydła nieprzygotowanego dietetycznie – skurcze macicy, ślinotok, ograniczenie motoryki żwacza, wzdęcia. U klaczy – skurcze macicy, u ogierów/wałachów – wypadnięcie prącia. U koni możliwe jest wystąpienie bloków przedsionkowo-komorowych i drgawek toniczno-klonicznych, a po podskórnym podaniu ksylazyny obserwowany był obrzęk i martwica w miejscu podania.

 Podmiot odpowiedzialny: VET-AGRO P.W. Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin  Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 1493/04 Data charakterystyki: 26.08.2014 r.

 

Dokumenty do pobrania