VETROXY LA

Roztwór do wstrzykiwań dla bydła, owiec i świń

Substancja czynna: Oksytetracyklina 200 mg/ml (co odpowiada 216 mg oksytetracykliny dwuwodnej)

Gatunek:

Opakowanie:
100 ml

Lokalny przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego:
VET-AGRO TRADING Sp. z o.o., ul. Mełgiewska 18, 20-234 Lublin

Wskazania
Bydło:

Leczenie zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na oksytetracyklinę:

 • pastereloza i zakażenia układu oddechowego wywołane przez Mannheimia haemolytica lub Pasteurella multocida,
 • zakażenia pępka i septyczne zapalenie stawów wywołane przez Trueperella pyogenes, Escherichia coli lub Staphylococ­cus aureus,
 • kliniczne zapalenie wymienia wywołane przez Trueperella pyogenes, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae lub Streptococcus uberis,
 • zapalenie macicy wywołane przez Escherichia coli.
Owce:

Leczenie zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na oksytetracyklinę:

 • pastereloza i zakażenia układu oddechowego wywołane przez Mannheimia haemolytica lub Pasteurella multocida,
 • zakażenia pępka i septyczne zapalenie stawów wywołane przez Trueperella pyogenes lub Escherichia coli,
 • kliniczne zapalenie wymienia wywołane przez Trueperella pyogenes, Escherichia coli lub Staphylococcus aureus,
 • różyca wywołana przez Erysipelothrix rhusiopathiae,
 • produkt można także stosować w leczeniu i metafilaktyce enzootycznego ronienia u owiec wywołanego przez Chlamydophila abortus.
Świnie:

Leczenie zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na oksytetracyklinę:

 • pastereloza i zakażenia układu oddechowego wywołane przez Mannheimia haemolytica lub Pasteurella multocida,
 • zakażenia pępka i septyczne zapalenie stawów wywołane przez Trueperella pyogenes, Escherichia coli lub Staphylococ­cus aureus,
 • kliniczne zapalenie wymienia wywołane przez Escherichia coli,
 • różyca wywołana przez Erysipelothrix rhusiopathiae,
 • zakaźne zanikowe zapalenie nosa wywołane przez Bordetella bronchiseptica lub Pasteurella multocida.
Bydło:
 • 1 ml/10 kg m.c. w głębokim wstrzyknięciu domięśniowym

Produkt zalecany wyłącznie do jednorazowego podania.

Maksymalna objętość produktu na jedno miejsce wstrzyknięcia: 20 ml.

Owce:
 • 1 ml/10 kg m.c. w głębokim wstrzyknięciu domięśniowym

Maksymalna objętość produktu na jedno miejsce wstrzyknięcia: 5 ml.

Świnie:
 • 1 ml/10 kg m.c. w głębokim wstrzyknięciu domięśniowym

Maksymalna objętość produktu na jedno miejsce wstrzyknięcia: 10 ml.

Bydło:
 • Tkanki jadalne – 31 dni
 1. Mleko – 10 dni
Owce:
 • Tkanki jadalne – 9 dzień
 • Mleko – 7 dni
Świnie:
 1. Tkanki jadalne – 18 dni

Nie stosować u koni, psów i kotów. Nie stosować u zwierząt z uszkodzeniem wątroby lub nerek. Nie stosować w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

Brak.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:

Nie rozcieńczać. Jeśli jednocześnie podawane są inne produkty lecz­nicze, należy do ich podania wybrać inne miejsce wstrzyknięcia. Produkt należy stosować w oparciu o wyniki badań wrażliwości bakterii wyizolowanych od zakażonego zwierzęcia. Jeśli nie jest to możliwe, leczenie powinno być oparte na lokalnych (obowią­zujących w danym regionie lub na danej fermie) in­formacjach epidemiologicznych na temat wrażliwości bakterii docelowych. Przy stosowaniu produktu nale­ży uwzględnić oficjalne i lokalne wytyczne dotyczące stosowania substancji przeciwdrobnoustrojowych. Stosowanie produktu niezgodnie z instrukcjami za­wartymi w ChPLW może prowadzić do zwiększenia rozpowszechnienia bakterii opornych na oksytetracy­klinę oraz zmniejszenia skuteczności leczenia innymi tetracyklinami ze względu na możliwość wystąpienia oporności krzyżowej.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:

Dimetyloacetamid (substancja pomocni­cza) może działać szkodliwie na płód, dlatego kobiety w wieku rozrodczym powinny zachować szczególną ostrożność, aby podczas podawania produktu nie dopuścić do ekspozycji na produkt wskutek rozla­nia na skórę czy przypadkowego samowstrzyknięcia. Produktu nie powinny podawać kobiety, które są w ciąży, przypuszczają, że mogą być w ciąży lub próbują zajść w ciążę. U osób uczulonych produkt może wywołać reakcje o typie alergii. Osoby o znanej nadwrażliwości na tetracykliny powinny unikać kon­taktu z produktem. Produkt może podrażniać oczy i skórę. Unikać kontaktu produktu ze skórą i oczami. Jeśli dojdzie do przypadkowego kontaktu ze skórą lub oczami, przemyć skażone miejsce dużą ilością wody. Zachować ostrożność, aby zapobiec przypadkowemu samowstrzyknięciu. Po przypadkowym samowstrzyk­nięciu należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekar­ską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. Po użyciu umyć ręce.

Mimo, że produkt jest dobrze tolerowany, obserwowano sporadyczne przypadki łagodnej, miejscowej reakcji o charakterze przejściowym. Tetracykli­ny mogą ponadto powodować reakcje fotoalergiczne, a w rzadkich przypadkach — hepatotoksyczność i za­burzenia składu krwi. Podanie oksytetracykliny mło­dym zwierzętom może spowodować żółte, brązowe lub szare przebarwienie kości i zębów. Duże dawki lub przewlekłe podawanie może opóźniać wzrost i gojenie kości.

Podmiot odpowiedzialny: Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close, Tallaght, Dublin Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 2786/18 Data charakterystyki: 30.12.2020 r.