AMO-SHOT® L.A.

Zawiesina do wstrzykiwań dla bydła i świń

Substancja czynna: Amoksycylina 150 mg/ml (jako 172,20 mg amoksycyliny trójwodnej)

Gatunek:

Opakowanie:
100 ml, 250 ml

Wskazania
Bydło:
 • Leczenie infekcji układu oddechowego spowodowanych przez Mannheimia haemolytica i Pasteurella multocida wrażliwych na amoksycylinę
Świnie:
 • Leczenie infekcji układu oddechowego spowodowanych przez Pasteurella multocida wrażliwą na amoksycylinę
Bydło:
 • 1 ml/10 kg m.c. domięśniowo
  Po 48 godzinach iniekcję powtórzyć jednokrotnie. Nie podawać więcej niż 20 ml produktu w jedno miejsce.
Świnie:
 • 1 ml/10 kg m.c. domięśniowo
  Po 48 godzinach iniekcję powtórzyć jednokrotnie. Nie podawać więcej niż 6 ml produktu w jedno miejsce.
Bydło:
 • Tkanki jadalne – 18 dni
 • Mleko – 3 dni
Świnie:
 • Tkanki jadalne – 20 dni

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na penicyliny, cefalosporyny lub na dowolną substancję pomocniczą.

Nie stosować w przypadku ciężkiej niewydolności nerek z bezmoczem lub skąpomoczem.

Nie stosować u królików, zajęcy, chomików, kawii domowych i innych małych zwierząt roślinożernych.

Nie stosować u koniowatych, ponieważ amoksycylina – jak pozostałe aminopenicyliny − może mieć negatywny wpływ na florę jelita ślepego.

Nie podawać dożylnie.

Produkt nie jest skuteczny przeciwko organizmom wytwarzającym betalaktamazy. Wykazano całkowitą oporność krzyżową między amoksycyliną i innymi penicylinami, w szczególności aminopenicylinami. Należy dokładnie rozważyć zastosowanie produktu/amoksycyliny, gdy badanie wrażliwości na środki przeciwdrobnoustrojowe wykazało oporność na penicyliny, ponieważ jego skuteczność może być zmniejszona.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:

Produkt powinien być stosowany w oparciu o wyniki badań lekowrażliwości bakterii wyizolowanych od zwierząt.

Jeśli nie jest to możliwe, terapia powinna być oparta na informacjach epidemiologicznych i wiedzy o lekowrażliwości docelowych bakterii na poziomie gospodarstwa lub na poziomie lokalnym/ regionalnym. Podczas stosowania produktu należy uwzględnić obowiązujące krajowe i lokalne wytyczne dotyczące stosowania leków przeciwbakteryjnych. Stosowanie produktu niezgodnie z zapisami zawartymi w ulotce informacyjnej może prowadzić do zwiększenia częstotliwości pojawiania się oporności bakterii na amoksycylinę i zmniejszenia skuteczności leczenia innymi penicylinami z powodu wystąpienia potencjalnej oporności krzyżowej. Należy unikać podawania cielętom mleka zawierającego pozostałości amoksycyliny przed upływem okresu karencji (z wyjątkiem fazy siary), ponieważ może to prowadzić do selekcji bakterii opornych na środki przeciwdrobnoustrojowe w obrębie mikroflory jelitowej cielęcia oraz zwiększyć wydalanie tych bakterii z kałem.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:

Penicyliny i cefalosporyny mogą wywołać zagrażające życiu reakcje nadwrażliwości (alergię) po przypadkowej iniekcji, wdychaniu lub kontakcie ze skórą. Nadwrażliwość na penicyliny może prowadzić do reakcji krzyżowych na cefalosporyny i odwrotnie. Osoby o znanej nadwrażliwości na penicyliny lub cefalosporyny powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym. W celu uniknięcia przypadkowej ekspozycji, należy ostrożnie obchodzić się z produktem. Podczas używania produktu należy zakładać rękawice ochronne, a po użyciu umyć ręce. W razie przypadkowego kontaktu ze skórą lub oczami, należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody.

Nie palić, nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu. Jeśli po narażeniu na działanie produktu pojawią się objawy takie jak wysypka skórna, należy zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. Obrzęk twarzy, ust lub oczu czy też trudności w oddychaniu są bardziej poważnymi objawami i wymagają natychmiastowej pomocy lekarskiej.

Reakcje nadwrażliwości o różnym nasileniu, od lekkiej reakcji skórnej, takiej jak pokrzywka, do wstrząsu anafilaktycznego.

Chociaż penicyliny nie są uważane za hepatotoksyczne, zgłaszano zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

U bydła mogą wystąpić miejscowe reakcje i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, ale zawsze o niskiej intensywności, ustępujące samoistnie i szybko. U świń można zaobserwować niewielkie stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia.

Podmiot odpowiedzialny: Vet-Agro P.W.  Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin  Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 3023/20 Data charakterystyki: 25.03.2021 r.

Dokumenty do pobrania