HALOFUSOL®

Roztwór doustny dla cieląt

Substancja czynna: Halofuginon 0,5 mg/ml (co odpowiada 0,6086 mg mleczanu halofuginionu)

Gatunek:

Opakowanie:
500 ml

Lokalny przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego:
VET-AGRO TRADING Sp. z o.o., ul. Mełgiewska 18, 20-234 Lublin

Wskazania
  • Zapobieganie biegunkom występującym w przebiegu zdiagnozowanych zakażeń Cryptosporidium parvum, w gospodarstwach z potwierdzoną kryptosporydiozą. Podawanie produktu należy rozpocząć w ciągu pierwszych 24-48 godzin życia,
  • zmniejszenie nasilenia biegunek występujących w przebiegu zdiagnozowanych zakażeń Cryptosporidium parvum. Podawanie produktu należy rozpocząć w ciągu 24 godzin od wystąpienia biegunki.

Podanie doustne, po karmieniu

4 ml produktu/20 kg m.c./dzień przez 7 dni

Kolejne dawki produktu należy podawać o tej samej porze każdego dnia.

Aby ułatwić leczenie z zastosowaniem produktu, proponuje się uproszczony schemat dawkowania:

  • 35 kg < cielęta ≤ 45 kg: 8 ml produktu, raz dziennie, przez 7 kolejnych dni
  • 45 kg < cielęta < 60 kg: 12 ml produktu, raz dziennie, przez 7 kolejnych dni

Dla cieląt o mniejszej lub większej masie ciała, należy przeprowadzić dokładne wyliczenie (4 ml/20 kg m.c.).

Tkanki jadalne – 13 dni

Nie stosować na pusty żołądek.

Nie stosować w przypadkach biegunki, która trwa od ponad 24 godzin oraz u osłabionych cieląt.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

Brak.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:

Produkt należy stosować przy użyciu załączonej pompki dozującej, bądź innego, odpowiedniego urządzenia do podawania doustnego, wyłącznie po uprzednim podaniu siary, mleka lub preparatu mlekozastępczego. Nie stosować na pusty żołądek. Jeśli cielę nie wykazuje łaknienia należy podać produkt rozpuszczony w 0,5 litra roztworu elektrolitowego. Zgodnie z zasada mi dobrej praktyki hodowlanej, zwierzęta powinny otrzymać odpowiednią ilość siary.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:

Osoby o znanej nad wrażliwości na substancję czynną lub substancje pomocnicze powinny stosować produkt leczniczy weterynaryjny z zachowaniem ostrożności. Powtarzający się kontakt z produktem może prowadzić do wystąpienia objawów skórnych uczulenia. Należy unikać kontaktu produktu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami, należy narażoną powierzchnię przepłukać dużą ilością czystej wody. Je żeli podrażnienie oczu utrzymuje się, należy zwrócić się o pomoc lekarską. Podczas podawania produktu należy nosić rękawice ochronne. Po zakończeniu podawania produktu należy umyć ręce.

W bardzo rzadkich przypadkach obserwowano zwiększenie nasilenia biegunki u leczonych zwierząt.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:

  • bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane);
  • często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt);
  • niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt);
  • rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt);
  • bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty).
Podmiot odpowiedzialny:  Laboratorios Karizoo S.A.
Polígono Industrial La Borda Mas Pujades, 11-12, 08140  Caldes de  Montbui, Barcelona, Hiszpania
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 3036/20 Data charakterystyki: 23.10.2020 r.

 

Dokumenty do pobrania