SYNCHROMATE

Roztwór do wstrzykiwań dla bydła, świń i koni

Substancja czynna: Kloprostenol 0,25 mg (co odpowiada 0,263 mg kloprostenolu sodowego)

Gatunek:

Opakowanie:
1 fiol. 20 ml

Lokalny przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego:
VET-AGRO TRADING Sp. z o.o.

Wskazania

Bydło (krowy):
– Utajona lub cicha ruja
– Leczenie torbieli ciałka żółtego
– Wywołanie i synchronizacja rui
– Wywołanie poronienia do 150. dnia ciąży
– Wydalenie zmumifikowanych płodów
– Wywołanie porodu po 270. dniu ciąży
– Leczenie uzupełniające w przewlekłym zapaleniu błony śluzowej macicy i ropnym zapaleniu macicy.

Świnie (lochy):
– Wywołanie lub synchronizacja porodów od 114. dnia ciąży (za 1. dzień ciąży uważa się dzień ostatniej inseminacji)

Konie (klacze):
– Wywołanie luteolizy
– Leczenie przedłużającego się diestrus
– Leczenie ciąży urojonej
– Leczenie anestrus spowodowanego laktacją
– Wywołanie cyklu rujowego
– Wywołanie porodu po 320. dniu ciąży

Droga podania: głębokie wstrzyknięcie domięśniowe.
Aby ograniczyć ryzyko infekcji wywołanych bakteriami beztlenowymi, należy dokładnie oczyścić i zdezynfekować miejsce wstrzyknięcia przed podaniem.

Bydło (krowy):
0,5 mg kloprostenolu na zwierzę, co odpowiada 2 ml produktu na zwierzę.
Utajona lub cicha ruja/wywołanie rui: lek należy podać po potwierdzeniu obecności ciałka żółtego.
Ruja zazwyczaj jest obserwowana od 2 do 5 dni po leczeniu. Inseminować po 72-96 godzinach.
Przerwanie ciąży: podanie należy przeprowadzić między 1. tygodniem ciąży a 150. dniem ciąży.
Poronienie następuje po 4-5 dniach.
Zapalenie błony śluzowej macicy oraz ropne zapalenie macicy: należy podać jedną dawkę leku. Jeśli to konieczne, leczenie powtórzyć po 10-14 dniach.

Świnie (lochy):
0,175 mg kloprostenolu na zwierzę, co odpowiada 0,7 ml produktu na zwierzę, podawane jednorazowo.
Wywołanie porodu należy przeprowadzić w ciągu 24-48 godzin przed przewidywaną datą porodu, aby zmniejszyć ryzyko śmiertelności prosiąt. Poród zwykle następuje 19-29 godzin po podaniu.

Konie (klacze):
Kuce: 0,5 – 1,0 ml na zwierzę (co odpowiada 125-250 µg kloprostenolu) podawane jednorazowo.
Konie rasowe, myśliwskie, pociągowe: 1-2 ml na zwierzę (co odpowiada 250-500 µg kloprostenolu) podawane jednorazowo.

Fiolki 20 ml: korek z gumy bromobutylowej może być bezpiecznie nakłuty do 10 razy igłą w rozmiarze 16.

Bydło (krowy):
Tkanki jadalne: 2 dni
Mleko: zero dni

Świnie (lochy):
Tkanki jadalne: 2 dni

Konie (klacze):
Tkanki jadalne: 28 dni

Nie podawać ciężarnym zwierzętom, u których wywołanie poronienia lub porodu nie jest pożądane.
Nie podawać w przypadkach spastycznych schorzeń dróg oddechowych i przewodu pokarmowego oraz zaburzeń sercowo-naczyniowych.
Nie stosować do wywołania poronienia w przypadku dystocji spowodowanej mechaniczną przeszkodą lub nieprawidłowym ułożeniem płodu.
Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.
Nie podawać dożylnie.

Unikać zbyt wczesnego wywołania porodu u loch rodzących pierwszy lub kolejny raz.
Wywołanie porodu dwa dni przed średnim czasem trwania ciąży może prowadzić do wzrostu urodzeń martwych prosiąt.

Specjalne środki ostrożności dotyczące bezpiecznego stosowania u docelowych gatunków zwierząt:
Wywołanie porodu i poronienia może zwiększać ryzyko komplikacji, zatrzymania łożyska, śmierci płodu i zapalenia macicy.
Należy zachować ostrożność, aby uniknąć wstrzyknięcia poprzez zanieczyszczony obszar skóry i ograniczyć ryzyko infekcji wywołanych bakteriami beztlenowymi, które mogą mieć związek z właściwościami farmakologicznymi prostaglandyn. Przed podaniem należy dokładnie oczyścić i zdezynfekować miejsce wstrzyknięcia. W przypadku wywołania rui u krów: od 2. dnia po iniekcji konieczne jest odpowiednie wykrywanie rui.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających weterynaryjny produkt leczniczy zwierzętom:
Prostaglandyny typu F2α, takie jak kloprostenol, mogą być wchłaniane przez skórę i wywołać skurcz oskrzeli lub poronienie. Należy zachować ostrożność podczas podawania produktu, aby uniknąć samoiniekcji lub kontaktu ze skórą, zwłaszcza przez kobiety w ciąży, kobiety w wieku rozrodczym, astmatyków, osoby mające problemy z oskrzelami lub innymi schorzeniami dróg oddechowych. Podczas podawania weterynaryjnego produktu leczniczego należy nosić jednorazowe nieprzepuszczalne rękawiczki. Bezpośredni kontakt ze skórą lub oczami może powodować podrażnienie lub reakcje alergiczne. Osoby o znanej nadwrażliwości na kloprostenol lub chlorokrezol powinny unikać kontaktu z weterynaryjnym produktem leczniczym. Przypadkowe rozlanie na skórę lub do oczu należy niezwłocznie przemyć dużą ilością wody. Po przypadkowej samoiniekcji lub rozlaniu na skórę należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc
lekarską, szczególnie, że może wystąpić duszność, oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. Podczas podawania weterynaryjnego produktu leczniczego nie należy jeść, pić, ani palić.

Specjalne środki ostrożności dotyczące ochrony środowiska:
Nie dotyczy.

Krowy:

Często
(1 do 10 zwierząt/100 leczonych zwierząt):
Zatrzymanie łożyska lub zatrzymanie błony płodowej (częste u zwierząt, u których nastąpiło zbyt wczesne wywołanie porodu, zazwyczaj na więcej niż 10 dni przed obliczoną datą porodu. Wywołanie porodu powinno odbyć się jak najbliżej przewidywanej daty wycielenia, która jest obliczana na podstawie faktycznej daty poczęcia)
Rzadko
(1 do 10 zwierząt/10 000 leczonych zwierząt):
Reakcja zapalna w miejscu wstrzyknięcia (związana z proliferacją bakterii z rodzaju Clostridium w miejscu wstrzyknięcia). Typowa reakcja miejscowa spowodowana infekcją wywołaną bakteriami beztlenowymi to zapalenie oraz trzeszczenie pod skórą w miejscu wstrzyknięcia. Należy zastosować odpowiednie środki ostrożności (zachowanie zasad aseptyki) w celu uniknięcia wystąpienia tego zdarzenia niepożądanego.

W rzadkich przypadkach można obserwować przemijające reakcje anafilaktyczne, które występują w ciągu 15 min od wstrzyknięcia i zazwyczaj ustępują po godzinie.

Bardzo rzadko
(< 1 zwierzę/10 000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty):
Niepokój (obserwowany w ciągu 15 minut od wstrzyknięcia i zwykle ustępujący po godzinie)
(Powyższe objawy można zaobserwować po 15 minutach od wstrzyknięcia i zazwyczaj ustępują po godzinie.)

Lochy:

Często
(1 do 10 zwierząt/100 leczonych zwierząt):
Zatrzymanie łożyska lub zatrzymanie błony płodowej (częste u zwierząt, u których nastąpiło zbyt wczesne wywołanie porodu, zazwyczaj na więcej niż 10 dni przed obliczoną datą porodu. Wywołanie porodu powinno odbyć się jak najbliżej przewidywanej daty wycielenia, która jest obliczana na podstawie faktycznej daty poczęcia)
Rzadko
(1 do 10 zwierząt/10 000 leczonych zwierząt):
Reakcja zapalna w miejscu wstrzyknięcia (związana z proliferacją bakterii z rodzaju Clostridium w miejscu wstrzyknięcia). Typowa reakcja miejscowa spowodowana infekcją wywołaną bakteriami beztlenowymi to zapalenie oraz trzeszczenie pod skórą w miejscu wstrzyknięcia. Należy zastosować odpowiednie środki ostrożności (zachowanie zasad aseptyki) w celu uniknięcia wystąpienia tego zdarzenia niepożądanego.

W rzadkich przypadkach można obserwować przemijające reakcje anafilaktyczne, które występują w ciągu 15 min od wstrzyknięcia i zazwyczaj ustępują po godzinie.

Bardzo rzadko
(< 1 zwierzę/10 000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty):
Zwiększona częstotliwość oddawania moczu
Wzmożona motoryka jelit
Zaburzenia behawioralne (zmiany w zachowaniu, które są podobne do występujących przed porodem i mogące trwać godzinę)(Powyższe objawy można zaobserwować po 15 minutach od wstrzyknięcia i zazwyczaj ustępują po godzinie.)

Klacze: 

Często
(1 do 10 zwierząt/100 leczonych zwierząt):
Zatrzymanie łożyska lub zatrzymanie błony płodowej (częste u zwierząt, u których nastąpiło zbyt wczesne wywołanie porodu, zwykle na więcej niż 10 dni przed obliczoną datą porodu. Wywołanie porodu powinno odbyć się jak najbliżej przewidywanej daty wycielenia, która jest obliczana na podstawie faktycznej daty poczęcia)
Rzadko
(1 do 10 zwierząt/10 000 leczonych zwierząt):
Reakcja zapalna w miejscu wstrzyknięcia (związana z proliferacją bakterii z rodzaju Clostridium w miejscu wstrzyknięcia). Typowa reakcja miejscowa spowodowana infekcją wywołaną bakteriami beztlenowymi to zapalenie oraz trzeszczenie pod skórą w miejscu wstrzyknięcia. Należy zastosować odpowiednie środki ostrożności (zachowanie zasad aseptyki) w celu uniknięcia wystąpienia tego zdarzenia niepożądanego.

W rzadkich przypadkach można obserwować przemijające reakcje anafilaktyczne, które występują w ciągu 15 min od wstrzyknięcia i zazwyczaj ustępują po godzinie.

Bardzo rzadko
(< 1 zwierzę/10 000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty):
Zimne poty
Kolka
Skrajne wyczerpanie(Powyższe objawy można zaobserwować po 15 minutach od wstrzyknięcia i zazwyczaj ustępują po godzinie.)

Zgłaszanie działań niepożądanych jest istotne, ponieważ umożliwia ciągłe monitorowanie bezpieczeństwa stosowania weterynaryjnego produktu leczniczego. Zgłoszenia najlepiej przesłać za pośrednictwem lekarza weterynarii do właściwych organów krajowych lub do podmiotu odpowiedzialnego lub jego lokalnego przedstawiciela za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania. Właściwe dane kontaktowe znajdują się w ostatnim punkcie ulotki informacyjnej.

 Podmiot odpowiedzialny: Alivira Animal Health Limited
 Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 3219/22  Data charakterystyki: 14.12.2022 r.